Corona-protocol kerkelijk leven vGK Oase

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.  Deze zijn hier te vinden.  

1 Kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten

1.1.  Gebruiksplan
 1. Binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw: de hoofdingang van de MaasStee wordt gebruikt voor binnenkomst, de uitgang is bij de biljarttafels. Een gastheer of -vrouw zorgt dat mensen met gepaste afstand van elkaar het gebouw en de kerkzaal binnenkomen en verlaten en er geen filevorming bij de kapstokken ontstaat.

Er zijn looplijnen aangegeven op de grond. Bij de ingang staan de belangrijkste regels aangegeven; deze worden ook via het mededelingenblad en de website bekend gemaakt.

Bij de ingang van het gebouw en bij het toilet staan desinfecterende middelen.

Sinds de versoepelingen, die op 26 juni jl. zijn afgekondigd, zijn bezoekers niet meer verplicht om vanaf binnenkomst een mondkapje te dragen.

 1. Placering: De stoelen staan op 1,5 m afstand van elkaar. Voor echtparen en gezinnen met thuiswonende kinderen staan de stoelen dichter bij elkaar, met 1,5 m afstand tot de andere stoelen. Er is een looppad langs de schuifwand, zodat de voorgeschreven afstand in acht wordt genomen. De kerkgangers vullen de rijen vanaf de vaste wand, zodat men elkaar niet hoeft te passeren. Er is dus geen volledig vrije keuze van zitplaatsen.
 2. Maximaal aantal toelaatbare aanwezigen. In de kerkzaal kunnen maximaal 45 personen plaatsnemen. Door het openen van de schuifwand is een groter aantal mogelijk; dit in overleg met het beheer van de MaasStee.
 3. Voorgangers en andere personen die een rol in de eredienst vervullen: Predikanten, lectores, organist en kerkenraadsleden nemen ook de 1,5m regel in acht. Wel geeft de ouderling van dienst inmiddels (sinds zondag 3 oktober 2021) weer de ambtelijke hand. De afkondigingen en de Schriftlezingen worden niet vanaf de kansel gedaan, maar met een andere microfoon bij de tafel of de lezenaar.
 4. Hygiëne en veiligheid: De kerkzaal wordt voor gebruik ontsmet en na afloop door de kerkenraad opgeruimd. De overige ruimten van de MaasStee worden regulier schoongemaakt en voor ieder gebruik ontsmet door de gebruikers.

 

1.2. Viering van sacramenten, bijzondere kerkdiensten

Van de sacramenten wordt alleen het Heilig Avondmaal gevierd en bediend. Er vinden geen huwelijksbevestigingen plaats. Rouwdiensten worden gewoonlijk niet in de MaasStee gehouden. De aanwijzingen van de uitvaartleider worden gevolgd; condoleances worden niet fysiek geuit.

 

1.3. Andere praktische aspecten rondom de kerkdienst
 1. Muzikale medewerking aan een kerkdienst: Ook de organist houdt rekening met de 1,5m regel en andere RIVM-voorschriften.
 2. De gemeentezang: Deze vindt plaats op gepaste afstand van elkaar. Sinds september 2021 wordt weer gebruik gemaakt van een powerpoint-presentatie voor de liturgie. De zaal is hoog en wordt goed geventileerd.
 3. Collecten. Met ingang van zondag 25 oktober 2020 maakt de collecte weer onderdeel uit van de eredienst. Eén van de ouderlingen gaat hiervoor rond met een collectezak die voorzien is van een verlengstok zodat de collectezak niet van hand tot hand gaat.  Daarnaast blijft de de mogelijkheid bestaan om collectebijdragen via de bank over te maken.
 4. Koffiedrinken en ontmoeting. Deze vindt plaats d.m.v. en tijdens een nabespreking over de preek op 1,5e meter. De leestafel wordt voorlopig niet neergezet.
 5. Kinderopvang, kindernevendienst en kinderclub. Voorlopig worden de kinderopvang en de kindernevendienst opgeschort. De kinderclub is inmiddels hervat in een aparte zaal met een eigen in- en uitgang voor de leiding en aanwezige kinderen. Deze zal alleen hiervoor worden gebruikt. Op deze activiteit zijn verder dezelfde eerder genoemde RIVM-richtlijnen van toepassing.

 

1.4. Kerkelijke bijeenkomsten
 1. Kerkenraadsvergaderingen: Deze worden bij een kerkenraadslid thuis en volgens de RIVM-voorschriften gehouden.
 2. Catechese: De catechisaties vinden plaats volgens de voorschriften van het RIVM.
 3. Bijbel- en andere kringen: Wanneer de leden van een kring besluiten dat zij weer willen samenkomen, zal dit alleen met inachtneming van alle benodigde maatregelen en RIVM-voorschriften plaatsvinden.
 4. Gebedskring: Deze kleine groep (max. 5 personen) ontmoet elkaar bij een gemeentelid thuis, volgens de richtlijnen van het RIVM.
 5. 60+-ochtenden: Deze activiteit wordt voorlopig opgeschort.

 

 1. Pastoraat en bezoekwerk

De richtlijnen van het RIVM worden in acht genomen, waarbij bezoeken van kerkenraadsleden alleen na wederzijds overleg en wederzijdse toestemming worden afgelegd. Eventueel worden bezoeken vervangen door gesprekken per telefoon, door brief, email of andere digitale communicatie.

Aangezien de predikant is aangemerkt als iemand met een cruciaal beroep, zal zij zo nodig, en met instemming van de betrokkenen, voorzien van de nodige beschermende hulpmiddelen, ook stervenden en ernstig zieken bezoeken.  

 

 1. Jeugdwerk

Zie bij 1.3.5 en 1.4.2.

 

 1. Diaconaal werk

Het ‘Samen Eten’ met de Maranathakerk zal in oktober 2021 hervat en zal plaatsvinden volgens de richtlijnen die voor de horeca gelden.

Wanneer de leden van ‘Enjoy!’ het verantwoord achten gaat deze diaconale buiten-activiteit weer van start, met inachtneming van de RIVM- richtlijnen.