De synode van Assen

gebouw MaasStee, Oase, vGK AssenDe synode van Assen….

Voor wie een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis van de laatste eeuw is dat een naam met een ‘bijsmaak’: had het niet iets te maken met een (niet) sprekende slang en een scheuring in de Gereformeerde Kerken?

Toch komt er weer een synode van Assen: de synode 2016-2018 van de vGKN. Deze kerken komen D.V. op 8 oktober bijeen in de MaasStee, Maasstraat 25 te, Assen voor de openingszitting van een nieuwe synode, die de naam krijgt van de kerk waar ze geopend wordt.

Er wordt een nieuw moderamen gekozen en naast een aantal andere zaken zoals ‘veilig jeugdwerk’ staat ook de oecumene op de agenda. We hopen bijvoorbeeld een delegatie van de Regio Noord van de NGK te ontvangen. Dat mag een mijlpaal worden genoemd- geen kerkelijke scheuring, maar een ontmoeting van broeders en zusters in de Here. De kerkenraad van  ‘Oase’ ziet er naar uit om gastvrouw te zijn voor deze vergadering.

De synode is een vergadering waarin vertegenwoordigers van de kerken van een kerkverband bij elkaar komen om die dingen te bespreken en eventueel te regelen die plaatselijke kerken niet alleen willen of kunnen doen. Dat kan het vaststellen van een gezamenlijke kerkorde zijn, het besluiten om mee te doen met interkerkelijke landelijke organisaties, het zendings- en evangelisatiewerk of het beroepbaar stellen van een aanstaande predikant. En zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken die kerken gemakkelijker of beter samen dan alleen kunnen doen. In principe komt alleen op de agenda van de synode wat de kerken aandragen, of wat voortkomt uit de vorige vergadering.  Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering van 8 oktober a.s.

Iedere kerkenraad, ongeacht de grootte van de gemeente, vaardigt drie ambtsdragers af. Dit om te voorkomen dat de ene kerk over de andere gaat heersen omdat ze groter is. Iedere kerkenraad vaardigt een predikant, een ouderling en een diaken af. Is de gemeente vacant -heeft dus geen predikant-, dan komen er twee ouderlingen en een diaken.

Omdat alles in de kerk ‘in goede orde moet geschieden’ (1 Kor.14:40) wordt er door stemming uit de afgevaardigden een moderamen gekozen. Dit zijn een voorzitter (praeses), scriba en een assessor (algemeen lid). Zij handelen in opdracht van de synode lopende zaken af en leiden de vergadering. Ook kan er een actuarius worden aangewezen. Dit is een belijdend lid van één van de kerken zonder stemrecht binnen de synode; de actuarius is een soort secretaris voor moderamen en kerkverband. De quaestor regelt de financiën van de synode.

Gewoonlijk zijn synode-vergaderingen openbaar. Gasten zijn dan ook zeer welkom. Zij zitten niet tussen de afgevaardigden, maar ‘op de tribune’, en spreken en beslissen niet mee, maar kunnen de sfeer op de synode proeven en meemaken hoe een en ander in zijn werk gaat. Soms is een (deel van een) synodevergadering ‘in comité. Dan vergaderen de afgevaardigden ‘achter gesloten deuren’. Op 8 oktober is er een korte comitévergadering, voorafgaand aan de lunchpauze. De gasten kunnen dan alvast beginnen met de lunch of een luchtje scheppen- over een rookpauze zullen we het niet hebben!

Waarom komt de synode deze keer naar Assen? Omdat de vGKN graag zo goedkoop mogelijk willen werken. Daarom hebben de kerken op hun eerste synode-vergadering afgesproken dat zij om beurten de synode ontvangen, in plaats van steeds een vergaderzaal te huren. Zo wordt er met gesloten beurzen gewerkt. Om beurten zijn de kerken ‘roepende kerk’: dat betekent dat de kerkenraad de opening van de vergadering verzorgt en samen met het moderamen van de synode de agenda vaststelt.