Over Oase

Wie zijn wij, wat is Oase?

De voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen en omstreken, “Oase”, wil met haar leden van jong tot oud samen het Christelijk geloof beleven, belijden en in de praktijk brengen. De Bijbel, het Woord van God, staat bij ons centraal, zoals dit door het voorgeslacht tot uitdrukking is gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Zo zijn we gemeente van Christus. We willen gastvrij zijn voor een ieder die ons bezoekt of nodig heeft, om zo een open gemeenschap te zijn waar we God loven, prijzen en danken voor allen en alles. Hij is ons Fundament. We verkondigen het Evangelie, laten we onze lege handen vullen door Gods liefde en delen die uit. We verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus; Hij is onze Redder en Verlosser. Onze hulp is de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De voortgezette Gereformeerde Kerk van Assen maakt deel uit van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (www.vgkn.nl).

Missie / Visie

Onze visie halen we uit de Bijbel: Efeze 4:15: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Ons verlangen is een missionaire gemeente te zijn, met zorg en aandacht voor de wereld om ons heen, waarin velen de liefde van onze Heer Jezus Christus nog niet kennen.

oase, Over Oase

Bankgegevens
Rekeningnummer:NL 52 INGB 0005 8221 88
ten name van:Voortgezette Gereformeerde Kerk Assen

Beleidsplan Oase

Privacywet Oase-AVG